دسته‌بندی: تفاله خرما

خریدتفاله خرما

تفاله خرما از ضایعات کارخانه های لواشک سازی و شیره گیری می