دسته‌بندی: سویاپلت آرژانتین

خریدسویاپلت آرژانتین

مصرف سویا پلت آرژانتین در افزایش وزن و تبدیل شدن دام ها به دام های پرواری نیز تاثیر مثبتی دارد.