دسته‌بندی: پودر

پودر استخوان

پودر استخوان از استخوان های دام و طیور که در کشتارگاه ها

خریدپودرچربی

یکی از روش های جبران کمبود انرژی دام، استفاده از خوراک و مواد انرژی زا چون خرید پودر چربی است.

فروش پودرچربی خوراک دام وطیور

فروش پودر چربی خوراک دام و طیور به دو صورت خالص و کلسیمی است. منابع اصلی مورد استفاده در پودر چربی، روغن گیاهی عمدتا سویا، روغن طیور و روغن ماهی هستند.

خریدضایعات پسته

خرید ضایعات پسته در خوراک دام و طیور به چه سطحی رسیده