دسته‌بندی: تخم پنبه

خریدتخم پنبه

تخم پنبه:بعداز اخراج روغن از دانه های روغنی پنبه دانه, تفاله باقی