دسته‌بندی: کنجاله کنجد

خریدکنجاله کنجد

کنجاله های کنجد مواد باقیمانده از استحصال روغن در کارخانجات و کارگاه

کنجاله ها

کنجاله پس مانده ی جامدی است که بعدازعمل روغن گیری ازدانه های