برچسب: خریدانواع پودردامی

خریدپودرچربی

یکی از روش های جبران کمبود انرژی دام، استفاده از خوراک و مواد انرژی زا چون خرید پودر چربی است.