برچسب: خریدجودام

خریدجوقزوین

تولید محصولات استراتژیک در کشور سبب بی نیازی اقتصادی کشور می شود. از جمله این محصولات می توان به جو قزوین اشاره نمود.