برچسب: خریدکنساتره پرواری

خریدکنسانتره پرواری

پروتئین از مواد اصلی سازنده کنسانتره پرواری است. پروتئین برای رشد دام ها بسیار واجب است؛ زیرا آنها برای رشد چشمگیر عضلات و استخوان های خود نیاز به پروتئین دارند.