برچسب: قیمت هرکیلوکاه

کاه خوراک دام

کاه عبارت است از ساقه خشک شده گیاهان تیره غلات و حبوبات