برچسب: کنجاله چیست

کنجاله ها

کنجاله پس مانده ی جامدی است که بعدازعمل روغن گیری ازدانه های